Przejdź do treści

GC Adwokaci

PZP 2021: fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy mogą obowiązywać w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje mogą wykluczać możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Prawo zamówień publicznych przewiduje sytuacje w których zamawiający może przewidzieć wykluczenie wykonawcy. W przeciwieństwie do obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawcy, to od zamawiającego zależy czy w danym postępowaniu obowiązywać będą poszczególne fakultatywne podstawy wykluczenia. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia jest zamknięty i wynika bezpośrednio z przepisów PZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Naruszenia obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Nie każde naruszenie obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może bowiem wykluczyć wykonawcę który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

W przypadku urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wykluczeniem skutkuje tylko prawomocne skazanie za przestępstwo lub ukaranie za wykroczenie:

Nie zawsze wykonawca zostanie wykluczony

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

W sytuacji gdy wykonawca podlega wykluczeniu z powodu:

zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8