Przejdź do treści

GC Adwokaci

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Planujesz wybudować dom? Niedługo może się to okazać prostsze. Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę to jeden za ze sztandarowych założeń Polskiego Ładu. 8 września 2021 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji zakładający, że dom do 70 m2 będzie można wybudować na zgłoszenie.  Przyjrzyjmy się bliżej projektowi ustawy. 

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę elementem Polskiego Ładu

Polski Ład - dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Autorzy Polskiego Ładu wskazują, że w ramach pakietu wprowadzone zostaną nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy PLN dla inwestora.

Realizując zamierzenia Polskiego Ładu stworzony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który trafił do Sejmu 8 września 2021 r. (projekt nr 1534).  Aktualny stan prac legislacyjnych znajdziesz tutaj

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Jakie domy nie będą wymagać pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę nie będzie wymagane do budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Oznacza to, że największy dom jednorodzinny jakie można będzie zbudować bez pozwolenia na budowę może mieć 140 m² powierzchni użytkowej. Inwestor nie będzie już musiał zapewnić sobie dziennika budowy i kierownika budowy. 

Jednocześnie, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, wprowadzono ograniczenie, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m. W praktyce budowlanej przyjmuje się, że dopuszczalna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, wynosi 6 m. W przypadku takich budynków, analogicznie jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, określono dopuszczalną gęstość zabudowy, stanowiąc, iż liczba takich budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, tzn.: na każde 500 m2 powierzchni działki może przypadać jeden budynek o powierzchni zabudowy do 70 m2 albo jeden o powierzchni do 35 m2).

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Inwestor nadal ma pewne obowiązki

Projekt ustawy nie zwalnia w zakresie projektowania i budowy domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 z obowiązku stosowania wymagań techniczno-budowlanych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli m.in. z zachowania odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej, gwarantujących ograniczenie obszaru oddziaływania realizowanego budynku do działki, na której zostanie on wybudowany.

Ponadto budowa domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Na inwestorze będzie spoczywał obowiązek określony w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, dotyczący wymogu geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu domu – dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

O inwestycji dowiedzą się sąsiedzi

Projekt ustawy przewiduje, iż domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 będą budowane w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, co oznacza, że zgodnie z art. 30a ustawy – Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu stosowne informacje. Powyższe rozwiązanie umożliwia zainteresowanym powzięcie informacji o rozpoczętej inwestycji.

Co z inwestycjami w toku?

Projekt ustawy zakłada odpowiednie przepisy przejściowe, w myśl których do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Projekt zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² oraz wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 70 m2, w przypadku której przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

A jak było dotychczas?

W chwili ogłoszenia projektu ustawy, wymagano jedynie zgłoszenia (a nie pozwolenia na budowę) co do budowy wolno wszystkich stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Budowa takich budynków wymaga jednak ustanowienia kierownika budowy (art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo budowlane) i prowadzenia przez niego dziennika budowy (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane), co nie będzie wymagane dla inwestycji prowadzonych na podstawie nowelizacji.