Przejdź do treści

GC Adwokaci

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku. Poniżej wskazujemy wymogi stawiane przez przepisy. 

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku - forma

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Opracowania, o których mowa wyżej, mogą być sporządzone w formie papierowej lub w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF. W przypadku opracowania sporządzonego w formie papierowej wszystkie strony w każdym tomie są trwale spięte i ponumerowane

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”, oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, przedmiaru robót oraz projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Do takiej dokumentacji dołącza się stosowną stronę tytułową.

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa wyżej, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót

Projekt wykonawczy

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

Przedmiar robót

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót składa się z następujących elementów:

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Strona tytułowa przedmiaru robót zawiera nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, adres obiektu budowlanego, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu budowlanego, w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody (grup robót, klas robót oraz kategorii robót), nazwę i adres zamawiającego oraz imię i nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego przedmiar robót, oraz datę opracowania. Jeżeli objętość tych informacji uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.

Spis działów przedmiaru robót przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów spisem działów przedmiaru robót należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu stanowi odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. W tabeli przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

Liczbę jednostek miary podaną w przedmiarze oblicza się na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Obliczenia liczby jednostek miary – jeżeli nie są zamieszczone w danej pozycji przedmiaru – dołącza się do przedmiaru robót.

Od kiedy obowiązują nowe wymagania?

Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe. W celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku