Przejdź do treści

GC Adwokaci

Braki formalne odwołania do KIO

Złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wymaga zachowania pewnych szczególnych warunków formalnych odwołania. Jakie warunki powinno słaniać odwołanie do KIO? Co się dzieje gdy odwołanie do KIO takich warunków nie spełnia? Czy braki formalne odwołania do KIO powodują automatyczne odrzucenie odwołania?

Wymogi formalne odwołania do KIO

Prawo zamówień publicznych przewiduje pewne szczególne elementy, które powinny zostać zawarte w każdym odwołaniu do KIO. Brak tych elementów stanowi braki formalne odwołania. Odwołanie do KIO musi zawierać:

Ponadto prawo zamówień publicznych zakłada obowiązek dołączenia do odwołania pewnych dokumentów. Ich brak również stanowi brak formalny odwołania. Obowiązkowo do odwołania do KIO należy zatem dołączyć:

Czym są braki formalne odwołania do KIO?

Braki formalne odwołania do KIO to nic innego jak brak jednego lub kilku obligatoryjnych elementów wskazanych wyżej. Pamiętać należy, że braki formalne oznaczają całkowity brak jednego z obligatoryjnych elementów odwołania. W sytuacji gdy zarzuty, uzasadnienie, dowody lub żądanie co prawda zawarte zostały w odwołaniu ale tylko częściowo (wykonawca pominął część z nich), to nie możemy mówić o brakach formalnych. 

Nie wszystkie uchybienia odwołania do KIO stanowią braki formalne. Nieprawidłowe oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

braki formalne odwołania do KIO

Skutki braków formalnych odwołania do KIO

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, braku pełnomocnictwa lub braku dowodu uiszczenia wpisu w terminie do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, Prezes Izby wzywa odwołującego, pod rygorem zwrócenia odwołania, do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać stosowne pouczenie. 

braki formalne odwołania do KIO

W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.

Gdy braki formalne nie zostały uzupełnione

W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie oraz po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem. 

braki formalne odwołania do KIO

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie  odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,  za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia Prezesa Izby.