Przejdź do treści

GC Adwokaci

Alimenty czyli, czy można domagać się od członków rodziny pieniędzy na swoje utrzymanie?

alimenty

alimenty

Kwestie alimentów reguluje kodeks rodziny i opiekuńczy. Zgodnie z jego treścią obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (m in. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo. Ponadto obowiązek alimentacyjny ciąży na małżonkach. W języku prawniczym osobę której należą się alimenty nazywamy uprawnionym a osobę, która ma płacić alimenty nazywamy zobowiązanym.

W jakiej kolejności można dochodzić alimentów?

W pierwszej kolejności należy dochodzić alimentów od małżonka. Gdy uzyskanie alimentów od małżonka jest niemożliwe lub niewystarczające można dochodzić alimentów  od zstępnych tj. dzieci i wnuków, a w następnej kolejności od wstępnych tj. rodziców i dziadków. W ostatniej kolejności alimentów można żądać od rodzeństwa. Od powyższej zasady istnieje wyjątek – rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W takim przypadku rodzice zawsze zobowiązani są w pierwszej kolejności i to od nich dziecko powinno w pierwszej kolejności dochodzić alimentów.

Jak uzyskać alimenty?

Alimenty uzyskać można na dwa sposoby. Po pierwsze alimentów można dochodzić w sądzie. W tym celu należy sporządzić i złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, której należą się alimenty (w przypadku osób mieszkających w Czeladzi jest to Sąd Rejonowy w Będzinie).

Drugą możliwością jest polubowne załatwienie sprawy i zawarcie ugody. Ugoda może być zawarta w dowolnej formie (oczywiście dla celów dowodowych powinna być zawarta na piśmie). W wypadku jednak niepłacenia alimentów przez zobowiązanego, konieczne będzie dochodzenie alimentów w sądzie. Aby ominąć drogę sądową, należy zawrzeć ugodę u notariusza w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązany poddałby się dobrowolnie egzekucji co do płacenia alimentów w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów  ustala się na podstawie dwóch czynników. Pierwszym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, które związane są przede wszystkim z utrzymaniem mieszkania, wyżywieniem, nabywaniem odzieży, leczeniem, higieną osobistą, zainteresowaniami kulturalno-społecznymi. Drugim czynnikiem są możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego.

Czy wysokość alimentów można zmieniać?

Tak. Prawo przewiduje możliwość zmiany wysokości alimentów w razie zmiany potrzeb uprawnionego bądź zmiany możliwości alimentacyjnych zobowiązanego np. można domagać się zwiększenia alimentów jeśli uprawniony ma większe potrzeby niż w chwili ustalania wysokości alimentów lub zobowiązany zarabia więcej niż w chwili ustalania wysokości alimentów.